• Thông tư số 33/2009/TT-BXD năm 2009

  Thông tư số 33/2009/TT-BXD năm 2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

   22 p caodangnghe 25/09/2018 25 0

 • Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề

  Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề gồm 3 phần. Phần 1 giời thiệu quy trình đầu tư nâng cấp trang thiết bị mà các trung tâm. Phần 2 ghi nhận quy trình quản lý trang thiết bị. Phần 3 đưa ra một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Mời các bạn tham khảo.

   60 p caodangnghe 26/09/2018 25 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ...

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm 10 chương trình bày về hệ thống công trình cấp nước đô thị, hệ thống công trình giao thông đô thị, hệ thống các công trình cấp điện đô thị, hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị, hệ thống chiếu sáng đô thị,... Mời các bạn tham khảo.

   73 p caodangnghe 25/09/2018 22 0

 • Quy trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề

  Quy trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề trình bày nội dung về phương pháp luận quy trình xây dựng danh mục thiết bị, quy trình xây dựng danh mục thiết bị,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   40 p caodangnghe 26/09/2018 21 1

 • Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012

  Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012 ban hành về danh mục thiết bị tồi thiểu dạy nghề Công nghệ chế biến chè.

   79 p caodangnghe 26/09/2018 21 0

 • Luật số 46/2019/QH14

  Luật Thư viện số 46/2019/QH14 quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

   25 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 461/CSVC

  Quyết định số 461/CSVC về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung văn bản.

   8 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tin đến các bạn quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông bao gồm tiêu chuẩn về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa; cơ sở vật chất; nghiệp vụ; tổ chức và hoạt động; quản lý thư viện; danh hiệu thư viện...

   5 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Nghị định số 93/2020/NĐ-CP

  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện với đối các đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   22 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề, điều kiện phương tiện thủy nội địa; điều khiển tàu biển; khai thác máy tàu thuyrl sữa chữa máy tàu thủy; điện tàu thủy; điện tử dân dụng; kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ.

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 27/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: hướng dẫn du lịch; quản trị lữ hành; nghiệp vụ nhà hàng - quản trị nhà hàng; kỹ thuật chế biến món ăn; quản trị khách sạn; quản trị khu resort; quản trị mạng máy tính; lập trình máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của thông tư.

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: chế biến và bảo quản thủy sản; may thời trang; công nghệ chế biến chè; chế biến cà phê, ca cao; nuôi trồng thủy sản nước ngọt; nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; khai thác, đánh bắt hải sản .

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật