• Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến khởi sự...

  Bài viết Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm của thanh niên Việt Nam bao gồm những nội dung về tổng quan khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm; các phương pháp nghiên cứu; kết quả thực nghiệm.

   10 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Các nhân tố tác động đến tiềm năng khởi sự kinh doanh của...

  Bài viết nghiên cứu kiểm định tác động của các trải nghiệm cá nhân và các yếu tố môi trường tới tiềm năng khởi sự kinh doanh thể hiện bằng 2 chỉ báo mong muốn khởi sự và tự tin khởi sự của sinh viên đại học ở Việt Nam.

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh...

  Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh (KSKD) của sinh viên khối ngành Kinh tế (KT) tại trường đại học Quảng Bình. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 160 sinh viên khối ngành Kinh tế tại trường đại học Quảng Bình. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến...

   11 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Cao đẳng...

  Bài báo này xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của 5 yếu tố đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận gồm: Thái độ, giáo dục kinh doanh, cảm nhận sự khát khao khởi sự kinh doanh, cảm nhận tính khả thi khởi sự kinh doanh, ý kiến người xung quanh và nguồn vốn và bài báo đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm khởi dậy và hình thành ý định...

   11 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Khởi sự kinh doanh với mô hình doanh nghiệp gia đình

  Thành viên gia đình được cùng tham gia kinh doanh, họ có được kinh nghiệm làm việc đồng thời với việc kiếm được thu nhập, thậm chí có thể được hưởng lợi từ giảm thuế kinh doanh gia đình. Cha mẹ thường có mong muốn xây dựng một doanh nghiệp gia đình để các thành viên trong gia đình có cơ hội cùng tham gia kinh doanh. Các thế hệ đi trước có thể cố vấn cho các thế hệ sau và giúp con...

   15 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH

  Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án “hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   18 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật