Bài giảng - Bài 3: Đánh giá người học

Mục tiêu của bài giảng Đánh giá người học giúp người học xây dựng các tiêu chí, chỉ số và thu thập bằng chứng tốt nhất để đánh giá người học theo yêu cầu chương trình đào tạo. Soạn được bộ đề thi trắc nghiệm khách quan để đánh giá một nội dung chuyên môn. Đánh giá năng lực người học theo các tiêu chuẩn năng lực thực hiện.