Bài giảng Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm

Sau khi học xong Bài giảng Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm học viên có thể xây dựng và sử dụng thành thạo câu hỏi trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.