Bài giảng Chương II: Giáo dục và sự hình thành nhân cách - ĐH Nông Lâm TP. HCM

Bài giảng sau đây trình bày các vấn đề về giáo dục và tác động của giáo dục đối với sự hình thành nhân cách cá nhân. Các bài tập được lồng vào bài giảng nhằm giúp học viên tư duy, giải quyết vấn đề giúp học viên hiểu bài và nhớ bài tốt hơn.