Bài giảng chuyên đề 24: Quản lý Nhà nước về văn hóa - Giáo dục - Y tế

Dưới đây là Bài giảng chuyên đề 24: Quản lý Nhà nước về văn hóa - Giáo dục - Y tế trình bày khái quát về văn hóa, vai trò của văn hóa, quản lý Nhà nước về văn hóa, tư duy quản lý đông tây, thách thức quản lý nhà nước về văn hóa.