Bài giảng Đo lường và đánh giá - Chương 1, 2

Bài giảng Đo lường và đánh giá - Chương 1, 2 trình bày về sự khác biệt giữa luận đề và trắc nghiệm, những điều lợi và bất lợi của trắc nghiệm, khi nào nên sử dụng trắc nghiệm hay luận đề.