Bài giảng Hành vi tổ chức - Bài 2: Giá trị, thái độ và sự thoả mãn đối với công việc

Bài giảng Hành vi tổ chức - Bài 2: Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc trình bày nội dung về sự cần thiết phải nghiên cứu hệ thống giá trị cá nhân, cơ sở hình thành HTGTCN, mối quan hệ giữa giá trị – thái độ – sự thoả mãn, mối quan hệ giữa thoả mãn và việc thực hiện nhiệm vụ.