Bài giảng Kế toán tài chính - HV Tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính - HV Tài chính kết cấu gồm 10 chương. Nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán tài chính trong DN, kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn phải thu và ứng trước, kế toán vật tư hàng hoá, kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm,... Mời các bạn tham khảo.