Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - ĐH KHXH&NV Hà Nội

Bài giảng Khoa học quản lý đại cương nhằm cung cấp hệ thống tri thức căn bản, có tính lý luận chung về quản lý. Kết cấu bài giảng gồm 3 phần, trình bày tổng quan về Khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quy trình quản lý.