Bài giảng Kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh

Dưới đây là Bài giảng Kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước trình bày các kiến thức về: Quan niệm về kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, lý do kiểm soát đối với QLHCNN, các phương thức kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, hoạt động kiểm soát của các chủ thể đối với quản lý hành chính nhà nước.