Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 4: Tương quan giữa hai sự phát triển của kinh tế và giáo dục

Bài giảng Kinh tế học giáo dục - Bài 4: Tương quan giữa hai sự phát triển của kinh tế và giáo dục trình bày khái niệm tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tổng sản lượng quốc gia, tổng sản phẩm nội địa.