Bài giảng Kỹ năng giao việc - ủy quyền

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng giao việc - ủy quyền dưới đây trình bày về các hình thức giao việc; phân loại công việc giao theo nhân viên: Theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất; phân biệt giao việc và ủy quyền; quy trình giao việc; giao việc cho ai, tại sao?.