Bài giảng Kỹ năng hoạt động nhóm - Bài 8: Tổ chức và hoạt động nhóm

Sau khi học xong Bài giảng Kỹ năng hoạt động nhóm - Bài 8: Tổ chức và hoạt động nhóm học viên có khả năng tổ chức và quản lý hoạt động nhóm trong dạy học một nội dung lý thuyết hoặc một bài thực hành trong thời gian 15 phút, đạt tiêu chuẩn: chia nhóm hợp lý, chủ đề thỏa luận nhóm rõ ràng, các thành viên của nhóm đều tích cực tham gia hoạt động chung.