Bài giảng Kỹ năng kiểm tra

Nội dung Bài giảng Kỹ năng kiểm tra sau đây trình bày về các nguyên tắc của việc kiểm tra, khái niệm kiểm tra, các biện pháp kiểm tra trong, các biện pháp xử lý sau kiểm tra, kiểm tra dự phòng, quá trình kiểm tra. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.