Bài giảng Kỹ năng lắng nghe và tư duy tích cực - Ts. Phan Quốc Việt

Bài giảng Kỹ năng lắng nghe và tư duy tích cực - Ts. Phan Quốc Việt trình bày nội dung về khái niệm giao tiếp, quá trình giao tiếp, khía cạnh của giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe hiệu quả.