Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo nhóm

Sau khi học xong Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo nhóm học viên có thể phân biệt được lãnh đạo và quản lý, trình bày được vai trò trưởng nhóm, áp dụng được một số kỹ năng lãnh đạo nhóm,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.