Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

Mục tiêu Bài giảng Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn trình bày kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc: Nhận dạng nguồn của các xung đột - chức năng và phi chức năng hiểu được phong cách xử lý xung đột của bạn, chọn lựa các chiến lược phù hợp xử lý các xung đợt, phát triển các kỹ năng khuyến khích các xung đột chức năng.