Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - HD: Vũ Thái Hà

Bài giảng Kỹ năng thuyết trình được thiết kế nhằm giúp học viên cải thiện kỹ năng thuyết trình, đặc biệt ứng dụng trong công việc; nắm bắt và ứng dụng cách tiếp cận mới để thuyết trình hiệu quả; xây dựng các kĩ năng mới; củng cố các kỹ năng sẵn có.