Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp hiệu quả - Phần 2: Kỹ năng giao tiếp

Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp hiệu quả - phần 2: Kỹ năng giao tiếp trình bày nội dung về các dạng giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng nói hiệu quả, kỹ năng lắng nghe, các kỹ năng để lắng nghe hiệu quả. Mời tham khảo.