Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử - Bùi Đức Tuấn

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử dưới đây trình bày nội dung về các bước của một kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, xác định mục tiêu kinh doanh, đo lường lợi ích và chi phí kinh doanh, kế hoạch triển khai. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.