Bài giảng Lý luận chung về hành chính Nhà nước

Bài giảng Lý luận chung về hành chính Nhà nước với 3 nội dung cơ bản: Quản lý hành chính Nhà nước, nền hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực - hiệu lực - hiệu qủa quản lý hành chính Nhà nước.