Bài giảng Lý luận dạy học Đại học - Biên soạn: Võ Thị Xuân

Bài giảng Lý luận dạy học Đại học với 4 chương trình bày các kiến thức về đại cương lý luận dạy học Đại học, xu hướng mới trong lý luận dạy học, quá trình dạy học Đại học, phương pháp dạy học Đại học.