Bài giảng Lý thuyết Communication Science - ThS. Châu Kim Lang

Khoa học nghiên cứu giao tiếp giữa con người với con người. Giải thích hiện tượng giao tiếp diễn ra như thế nào. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Lý thuyết Communication Science trình bày về quá trình giao tiếp và triển khai các loại giao tiếp.