Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long

Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long gồm 9 bài trình bày các kiến thức về thiết lập tùy chọn và một số công cụ đặt biệt, thiết kế trang in và in ấn, xử lý cơ sở dữ liệu trân Excell, chèn các đối tượng vào bảng tính,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.