Bài giảng Microsoft Excel 2013 - Hà Nguyên Long

Bài giảng Microsoft Excel 2013 - Hà Nguyên Long gồm 6 bài trình bày về các thao tác cơ bản, cách trình bày bảng tính, các hàm thông dụng Excell, xử lý dữ liệu trên Excell. Mời các bạn tham khảo.