Bài giảng môn học Quản trị dự án đầu tư

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư sau đây trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đầu tư và các hoạt động đầu tư, các khái niệm cơ bản về dự án đầu tư, trình tự và nội dung của quá trình lập dự án đầu tư, các nội dung cơ bản về phân tích kỹ thuật công nghệ, phân tích kinh tế - xã hội – môi trường, phân tích tài chính, thẩm định, tổ chức quản lý thực hiện một dự án đầu tư.