Bài giảng Phân cấp tài chính - PGS.TS. Sử Đình Thành

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Phân cấp tài chính trình bày những vấn đề cơ bản về phân cấp, những nội dung quan trọng của phân cấp tài chính, vay nợ của chính quyền địa phương, các khoản chuyển giao giữa trung ương và địa phương.