Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo. Sau khi học xong bài này học viên có thể nhận ra được những định hướng đổi mới chương trình đào tạo nghề, phân biệt được hai dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa chương trình đào tạo nghề truyền thống & đào tạo nghề theo NLTH, sử dụng vào các bài dạy theo định hướng tích cực hóa người học.