Bài giảng Quản lý thực hiện công việc

Bài giảng Quản lý thực hiện công việc trình bày nội dung về quản lý thực hiện công việc trong tổng thể quản lý nguồn nhân lực, những phương pháp quản lý thực hiện công việc, quá trình xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.