Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công): Đĩa 1 - TS. Dư Thế Duy

Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công): Đĩa 1 được dịch ra từ bài giảng của TS. Dư Thế Duy. Nội dung phần 1 sau đây với chủ đề chỉ số cảm xúc của nhà quản lý giúp học viên hiểu rõ cũng như vận dụng đúng chỉ số này.