Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 5 - GV: Huỳnh Nhựt Nghĩa

Cùng tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 5: Hành vi trong nhóm và xung đột dưới đây giúp học viên nắm được các hành vi trong nhóm và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả công việc; phân biệt các học thuyết nghiên cứu về hành vi trong nhóm với các học thuyết nghiên cứu về hành vi cá nhân, nhận ra tính tích cực và hạn chế của nó; thấy được các xung đột có thể xảy ra trong nhóm, lý giải nguyên nhân xảy ra xung đột đó và cách giải quyết xung đột giửa các nhóm.