Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 3: Phân tích công việc

Chương 3: Phân tích công việc thuộc Bài giảng Quản trị nhân sự trình bày các kiến thức về khái niệm và vai trò của phân tích công việc, các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc, các điểm cần lưu ý trong đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên, phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc.