Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 4: Quá trình tuyển dụng trình bày nội dung về xác định nhu cầu về nhân sự trong đơn vị, nguồn cung cấp ứng viên, nội dung qui trình của công tác tuyển dụng nhân viên. Mời tham khảo.