Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 5: Đào tạo và huấn luyện nhân viên

Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 5: Đào tạo và huấn luyện nhân viên trình bày nội dung về các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự, đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật.