Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn

Nội dung Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn trình bày về các loại hoán đổi, đặc điểm của một hoán đổi, hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ - định giá, hoán đổi tiền tệ - ứng dụng. Mời tham khảo.