Bài giảng Quyết định quản lý hành chính Nhà nước

Bài giảng Quyết định quản lý hành chính Nhà nước trình bày khái quát về quyết định quản lý hành chính Nhà nước, yêu cầu hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý hành chính nhà nước và hậu quả của chúng, nâng cao chất lượng ra quyết định quản lý hành chính Nhà nước.