Bài giảng Tài chính công: Phân tích chi phí - Lợi ích - PGS.TS. Sử Đình Thành

Bài giảng Tài chính công: Phân tích chi phí - Lợi ích - PGS.TS. Sử Đình Thành trang bị các kiến thức về cách đo lường chi phí hiện tại, định giá thời gian tiết kiệm, định giá trị con người, chi phí ngân sách và những vấn đề khác trong phân tích chi phí và lợi ích.