Bài giảng Tâm lý học quản lý

Bài giảng Tâm lý học quản lý có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về tâm lý học, khái niệm về tâm lý người, các hình thức phản ánh tâm lý; các nội dung cơ bản của tâm lý học quản lý; cá nhân chủ thể và khách thể quản lý;... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.