Bài giảng Tâm lý học quản lý

Bài giảng Tâm lý học quản lý trình bày các khái niệm cơ bản của tâm lý học và tâm lý học quản lý; cá nhân là chủ thể và khách thể của quản lý; tập thể lao động - khách thể của quản lý; hoạt động và hoạt động quản lý trong giáo dục, những yếu tố tâm lý của người quản lý giáo dục để thành công trong quản lý.