Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp - PGS.TS. Lê Thanh Hà

Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp trình bày về nghiên cứu và ứng dụng một số vấn đề của lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp, ứng dụng các quan điểm hệ thống trong việc thực hiện các chức năng quản trị, chức năng kiểm tra và quan điểm hệ thống,... .