Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự kiểm định CLDN trường Cao đẳng nghề: Tiêu chí 5

Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự kiểm định CLDN trường Cao đẳng nghề: Tiêu chí 5 - Chương trình, giáo trình nhằm mục tiêu giúp người học có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí.