Bài giảng Xây dựng và thực thi chính sách công

Nội dung Bài giảng Xây dựng và thực thi chính sách công trình bày về những vấn đè chung về chính sách công, cơ sở hình thành và xây dựng chính sách công, triển khai thực hiện chính sách công. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.