Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Situated learning (J. LAVE)

Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Situated learning (J. LAVE) nhằm tìm hiểu về lý thuyết học tập có tình huống của Jean Lave. Học tập có tình huống là lý thuyết chung của sự lãnh hội kiến thúc. Nó được ứng dụng trong môi trường hoạt động học tập kỹ thuật. Nó tập trung vào giải quyết các vấn đề kỹ năng. Học tập cần có sự cộng tác tác động lẫn nhau trong xã hội. Mòi bạn đọc tham khảo nội dung bài thuyết trình.