Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 4: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực

Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 4: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực trình bày về khái niệm và vai trò nguồn nhân lực, dự đoán cầu nhân lực, dự đoán cung nhân lực, cân đối cung và cầu. Mời tham khảo.