Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro tài chính - Nhóm 1

Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro tài chính dưới đây giới thiệu về các công cụ tài chính phái sinh, thực trạng áp dụng công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.