Bài tiểu luận - Chương 6: Đánh giá các chương trình và kế hoạch (dự án)

Bài tiểu luận - Chương 6: Đánh giá các chương trình và kế hoạch (dự án) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh gia nội dung, tiến độ, và hiệu quả của sự thay đổi chương trình. Sự đánh giá, như được biết ở nhà trường, thừa nhận sự thay đổi hình thức, từ việc đánh giá đơn giản việc học hằng ngày của học sinh đến chương trình và dự án chương trình giảng dạy. Việc đánh giá thường dựa trên các nguyên tắc tiêu chuẩn và sự thực hành có thể chấp nhận được và đánh giá cao.