Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho giảng viên lớp tập huấn TOT

Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho giảng viên lớp tập huấn TOT dưới đây trình bày về Phương pháp tập huấn và phản hồi về chất lượng của các bộ tài liệu tập huấn.