Bảng hỏi đánh giá trước tập huấn - Thực hiện trong ngày đầu tập huấn

Bảng hỏi đánh giá trước tập huấn - Thực hiện trong ngày đầu tập huấn trình bày về thông tin chung, thông tin về lớp tập huấn, thông tin về rau bản địa, phương pháp tập huấn.