Báo cáo: Cải tiến hệ thống báo cáo và lưu chuyển thông tin giữa TTDN/DVVLvà cấp quản lý

Báo cáo: Cải tiến Hệ thống báo cáo và Lưu chuyển thông tin giữa TTDN/DVVLvà cấp quản lý với mục đích xác định các vấn đề cần hoàn thiện và đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến Hệ thống Quản lý Thông tin tại TTDN và dòng thông tin giữa TTDN và các đơn vị chủ quản. HT sẽ là bước khởi đầu cho những hoạt động tiếp theo nhằm từng bước đạt được mục đích trên. Mời các bạn tham khảo.